Што е џамијата Ал Акса?

Движете го компјутерскиот глушец преку монументите и зданијата внатре во Ал Акса за да истражите што се тие.